มนุษย์เงินเดือนมองหางานฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันนี้คนหางานฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม เมื่อมีการเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานในอดีต ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการมองหางานประจำทำ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโลกของการทำงานมีการนำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล เข้ามาช่วยในระบบการทำงานมากขึ้น ทำให้ทิศทางการทำงานและความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนตามไปด้วย

ทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นภาพรวมของกลุ่มแรงงานมากขึ้น ปัญหาของคนทำงานหรือแรงงานมักเกิดขึ้นอยู่ประจำ ปัญหาการเปลี่ยนงาน การลาออกจากงาน เป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรต้องได้พบเจอประจำ ทำให้ทุกวันนี้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครงานมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จะเห็นได้ว่ามีหลายองค์กรเริ่มหันมาใช้บริการบริษัทจัดหางานมากขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถช่วยคัดกรองพนักงานได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังได้บุคลากรที่มีคุณภาพมากว่าการเปิดรับสมัครงานเองอีกด้วย

มุมมองการหาคนที่เปลี่ยนไปของนายจ้าง

  1. องค์ประกอบด้านผลตอบแทน ทุกวันนี้แต่ละองค์กรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของคนหางานที่มีหลากหลาย ซึ่งทุกวันนี้คนที่กำลังมองหางานมีทางเลือกและช่องทางการหางานที่มากขึ้น ทำให้เค้าสามารถคัดเลือกงานและบริษัทที่เค้ามีความต้องการทำอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยสำคัญในการส่งใบสมัครงานนั้นๆ ก็จะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทนหรือฐานเงินเดือนที่ทางบริษัทได้ทำการแจ้งเอาไว้ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
  2. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จะเห็นได้ว่าคนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงาน แล้วความก้าวหน้าทางสายอาชีพสิ่งเหล่านี้จะเป็นการชักจูงหรือจูงใจให้เค้าทำงานได้ยาวนานขึ้น หรือเลือกที่จะปรับเปลี่ยนงานเพื่อมองหาสิ่งที่ดีกว่า คนส่วนใหญ่เมื่อได้มีโอกาสทำงานไปสักพักก็จะมีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานหรือไปทำงานในองค์กรที่สามารถทำให้เค้ามีความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ ไม่ว่าจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือเพิ่มสวัสดิการอื่นๆ ให้เป็นพิเศษ
  3. บรรยากาศโดยรวมในการทำงาน คนในยุคปัจจุบันมักมีความคิดที่อยากจะทำงานในองค์กรที่สร้างบรรยากาศให้พวกเค้าผ่อนคลาย หรือทำให้พวกเค้ามีความสุข เมื่อได้มีโอกาสก้าวเข้าไปทำงาน หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและมีการออกแบบสถานที่ทำงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่ๆ โดยดัดแปลงให้องค์กรมีบรรยากาศให้น่าทำงาน เพื่อเป็นตัวช่วยเสริมให้พนักงานของพวกเค้ามีแรงบรรดาลใจในการทำงาน หรือช่วยให้เกิดไอเดียความคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
  4. ให้อิสระทางความคิด หลายคนเมื่อได้มีโอกาสก้าวเข้าไปทำงานสักพักจะมีความรู้สึกว่าโดนกดดัน หรือโดนบีบกรอบการทำงานและความคิด ทำให้พวกเค้ามีความรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงาน เมื่อมาทำงานแล้วไม่มีอิสระทางความคิด จะต้องทำงานตามความต้องการของหัวหน้างานเท่านั้น ทำให้พวกเค้าไม่ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถอื่นๆ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลย เมื่อทำงานไปนานๆ ทำให้รู้สึกว่าตนเองไม่ได้พัฒนาหรือไม่สามารถนำความสามารถในการทำงานนั้นๆ ไปต่อยอดการทำงานในรูปแบบอื่นๆ ได้เลย
  5. สร้างความสามัคคีกับคนในองค์กร อีกหนึ่งสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญ คือการสร้างความสามัคคีให้กับคนทำงาน เพราะในการทำงานแต่ละสาขาอาชีพ แน่นอนว่าจะต้องมีการประสานงานหรือประชุมเพื่อแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ก็จะทำให้การทำงานนั้นๆ ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในงานมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรมีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ที่แตกต่างจากสมัยก่อนอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนองค์กรส่วนใหญ่มักจะคัดเลือกจากความต้องการของฝ่ายองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันนี้รูปแบบได้มีการเปลี่ยนไป องค์กรจะต้องคำนึงถึงบุคลากรด้วย ไม่ว่าจะเป็นการมอบสวัสดิการ หรือฐานเงินเดือนที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ